Privacy statement

European Credit Partners respecteert de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je welke gegevens dit zijn en wat we daarmee doen.

 

Wie verzamelt je persoonsgegevens?

ECP Nederland BV en ECP Factoring BV zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verzameld via onze website en door gebruikmaking van onze diensten.

ECP Nederland BV
Lichtenauerlaan 80
3062 ME Rotterdam

ECP Factoring BV
Herikerbergweg 238
1101 CM Amsterdam

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 • Contactgegevens zoals aanhef, voor- en achternaam, adres, (mobiele) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Overige gegevens, zoals geboortedatum, de organisatie waar je in dienst bent, je functie en kopie van je identiteitsbewijs;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, kredietbeoordelingen, betaalhistorie en kredietlimieten;
 • Automatische verzamelde gegevens, zoals je IP-adres, het type browser dat je gebruikt en de wijze waarop je van onze website gebruik maakt.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

 • Het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van ECP;
 • Het beoordelen en accepteren van (toekomstige) klanten;
 • Het toesturen, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
 • Het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen op bedrijven en natuurlijke personen;
 • Debiteurenbeheer;
 • Het leveren van informatie ter bevordering van volledigheid, actualiteit en kwaliteit van databanken;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of andere (commerciële) boodschappen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het beheren van de relatie met de klant;
 • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

 

We verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

De uitvoering van de overeenkomst: we verwerken persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten te kunnen uitvoeren.

Gerechtvaardigd belang: we kunnen persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, zoals het verbeteren van onze diensten.
Voldoen aan een wettelijke verplichting: we verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden en bewaren van onze administratie.

Toestemming: we kunnen je om toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het besturen van direct marketing.

 

Verstrekking aan derden

Soms schakelen we derde partijen in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. We kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we je persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Je persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die we inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Je persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

Beveiligingsmaatregelen

ECP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze wijze stellen we zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

We bewaren je persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang we daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij je persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen.

 

Contact en uitoefenen van uw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, laten af te schermen of om de verwerking door ECP te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Dit kan het geval zijn wanneer je niet langer wenst dat we je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Bovendien heb je het recht om je persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen.

Wanneer je klachten of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens door ECP hebt of je je rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen met onze afdeling Legal via legal@ecpay.nl. Het is ook mogelijk om dit middels de post te verzenden:

ECP Nederland BV
T.a.v. Afdeling Legal
Lichtenauerlaan 80
3062 ME ROTTERDAM

 

Wijzigingen

Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen we je daarop of maken we de wijzigingen op een opvallende manier aan jou kenbaar.